Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Mes, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta UAB Sigvi, registruota LR Juridinių asmenų registre, šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) nustatome pagrindines gaires ir nuostatas, kurių mes įsipareigojame laikytis ir vykdyti tvarkydami asmens duomenis, mums patikėtus asmenims naudojantis mūsų administruojamu automobilių nuomos portalu Sigvi.lt (toliau – Portalas) prieinamu interneto svetainėje www.sigvi.lt (toliau – Interneto svetainė).

Šiame dokumente pateikiami glausti atsakymai į tokius klausimus:

Ši Privatumo politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugai taikytinais teisės aktais.

Mes pasiliekame teisę bet kada vienašališkai savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką paskelbdami naują jos tekstą savo Interneto svetainėje.

Kokiais duomenų tvarkymo principais mes vadovaujamės

Tvarkydami asmens duomenis mes įsipareigojame vadovautis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 5 straipsnyje įtvirtintais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais principais, pagal kuriuos asmens duomenys turi būti:

 • duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus Bendrojo duomenų apsaugos reglamento numatytas išimtis;
 • adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant nusistatytų tikslų;
 • nuolat tikslūs ir prireikus atnaujinami;
 • laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina iš anksto nusistatytais tikslais (su Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytomis išimtimis);
 • tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas techninis ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Kokius duomenis ir kokiais tikslais mes tvarkome

Administruodami Portalą ir per jį teikdami atitinkamas paslaugas mes tvarkome šiuos Vartotojų asmens duomenis:

 1. Duomenis, reikalingus prisiregistravimui Portale ir naudojimuisi juo:
  • vardą ir pavardę;
  • telefono numerį;
  • elektroninio pašto adresą;
  • prisijungimo prie Portalo slaptažodį.
 2. Duomenis, reikalingus naudojimuisi Portalu:
  • Vartotojo profilio nuotrauką;
  • Vartotojo adresą;
  • Vartotojo vairuotojo pažymėjimo kopiją
  • mokėjimo kortelės duomenis (kortelės turėtojo vardą ir pavardę, kortelės numerį, galiojimo datą ir kortelę išdavusį banką).
 3. Kitus duomenis:
  • Lankymosi interneto svetainėje dažnumo duomenis;
  • Įrenginio iš kurio jungiamasi prie Interneto svetainės IP adresą.

A. Vartotojų vardo, pavardės, telefono numerio, elektroninio pašto adreso ir prisijungimo prie Portalo slaptažodžio tvarkymas

Duomenų tvarkymo tikslai

Vartotojo vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą mes tvarkome tam, kad Vartotojas galėtų savo vardu prisiregistruoti (t. y. susikurti savo paskyrą) Portale ir naudotis jo paslaugomis (rezervuotis automobilį) taip pat teikti su naudojimusi Portalo paslaugomis susijusią informaciją, įrodyti prisiregistravimo Portale faktą.

Toks duomenų tvarkymo tikslas yra numatytas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies (b) punkte (tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį).

Duomenų rinkimo tvarka

Šiame A punkte nurodytus asmens duomenis mes renkame tiesiogiai iš Vartotojo jam (arba jo pavedimu ar sutikimu kitiems asmenims) užpildant atitinkamą Portalo formą Interneto svetainėje.

Duomenų nepateikimo pasekmės

Šiame A punkte nurodytų Vartotojo asmens duomenų pateikimas mums yra būtina galimybės Vartotojams prisiregistruoti (susikurti savo paskyrą) Portale ir naudojimosi juo sąlyga. Nepateikęs šių duomenų, Vartotojas Portale savo paskyros susikurti ir juo naudotis negalės. Vartotojui mums nurodžius nutraukti šių jo asmens duomenų tvarkymą arba jam pačiam ištrynus šiuos jo asmens duomenis, Vartotojo registracija (paskyra) Portale bus panaikinta.

Duomenų gavėjai

Jeigu Vartotojas pasinaudoja Portalu ir sukuria automobilio rezervaciją, jo vardas, elektroninio pašto adresas ir/arba telefono numeris gali būti suteikiamas automobilio savininkui bei mokėjimo paslaugų tiekėjui.

B. Vartotojo mokėjimo kortelės duomenų tvarkymas

Duomenų tvarkymo tikslas

Vartotojo mokėjimo kortelės duomenis mes renkame ir tvarkome tam, kad Vartotojas galėtų naudotis Portalo mokamomis paslaugomis rezervuojant pasirinktą automobilį. Šie duomenys skirti vykdyti atsiskaitymų už mokamas paslaugas kontrolę ir finansinę apskaitą.

Toks duomenų tvarkymo tikslas yra numatytas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies (b) punkte (tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį).

Duomenų rinkimo tvarka

Šiame B punkte nurodytus asmens duomenis mes renkame tiesiogiai iš Vartotojo jam (arba jo pavedimu ar sutikimu kitiems asmenims) naudojantis Portalu užpildant atitinkamą formą Interneto svetainėje.

Duomenų nepateikimo pasekmės

Šiame B punkte nurodytų asmens duomenų atskleidimas yra būtina naudojimosi mokamomis Portalo paslaugomis sąlyga. Nepateikęs asmens duomenų arba pateikęs netikslius ar neteisingus asmens duomenis, taip pat nurodęs nutraukti jo asmens duomenų tvarkymą arba pats ištrynęs savo asmens duomenis, Vartotojas negalės pasinaudoti Portalo mokamomis paslaugomis.

Duomenų gavėjai

Šiame B punkte nurodyti asmens duomenys, Vartotojui per Portalą pateikiant mokamų paslaugų užsakymą, atskleidžiami (perduodami) atitinkamam mokėjimo paslaugų teikėjui.

Mokėjimo paslaugų teikėjas, iš mūsų gavęs aukščiau nurodytus Vartotojo duomenis, įgalinamas juos tvarkyti tik aukščiau nurodytais tikslais. Daugiau apie mokėjimo paslaugų teikėjo vykdomą asmens duomenų tvarkymą Vartotojas turi pasidomėti pas atitinkamą mokėjimo paslaugų teikėją (jo internetinėje svetainėje) prieš pasinaudodamas Portalo mokamomis paslaugomis.

C. Kitų duomenų tvarkymas.

Duomenų tvarkymo tikslas

Vartotojo apsilankymo Interneto svetainėje dažnumo duomenis bei jo atitinkamo įrenginio IP adresą mes tvarkome tam, kad galėtume pagerinti naršymo mūsų Interneto svetainėje kokybę, turėti statistinius ir rinkodarai skirtus duomenis. Šių duomenų rinkimas yra pagrįstas Vartotojo sutikimu ir atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatas.

Duomenų rinkimo tvarka

Šiame C punkte nurodytus duomenis mes renkame savo Interneto svetainėje naudodami slapukus (angl. cookies).

Nesutikimas su duomenų tvarkymu

Kiekvienas Vartotojas gali nesutikti su šiame C punkte nurodytų jo duomenų tvarkymu naudojant slapukus, o tokį sutikimą davęs – bet kada jį atšaukti. Tai padaryti galima pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrinant įrašytus slapukus.

Neleidus naudoti slapukų arba juos ištrynus, gali pailgėti naršymui Interneto svetainėje reikalingas laikas, taip pat gali nebebūti galimybės pasinaudoti kai kuriomis Interneto svetainės ir (ar) Portalo funkcijomis.

Duomenų gavėjai

Šiame C punkte nurodyti asmens duomenys gali būti atskleisti (kiek įmanoma nuasmeninant) mūsų partneriams, kuriuos mes pasitelksime Portalo priežiūrai ir vystymui.

Duomenų tvarkymas kitais tikslais

A. Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų interneto svetainėje

Mūsų Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių mes nekontroliuojame. Mes neatsakome už duomenų, kuriuos surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Apie tokių duomenų privatumo apsaugą duomenų subjektas turi pasidomėti pas atitinkamas trečiąsias šalis, kurių svetainėmis ar paslaugomis naudojasi.

B. Tiesioginė rinkodara

Mes nuolat vystome ir atnaujiname Portalą, plečiame jo suteikiamas galimybes. Mes informuosime Vartotoją jo nurodytu elektroninio pašto adresu apie visas Portalo naujoves ir naujas galimybes, taip pat kitas mūsų siūlomas panašias paslaugas.

Vartotojo elektroninio pašto adresą ir (arba) telefono numerį mes galime naudoti savo paslaugų tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu Vartotojas bus davęs tam sutikimą.

Vartotojas gali bet kada nesutikti arba atsisakyti tokio aukščiau nurodyto jo elektroninio pašto adreso naudojimo ir (ar) atšaukti sutikimą naudoti jo telefono numerį tiesioginės rinkodaros tikslais per Portalą pateikdamas mums atitinkamą pranešimą.

Atšaukęs sutikimą naudoti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais arba jį atšaukęs, Vartotojas nepraras galimybės naudotis Portalu.

C. Vartotojo mums pateiktų prašymų sprendimas

Vartotojui pateikus mums kokį nors prašymą (pretenziją, reikalavimą, užklausimą), net jeigu jis nėra sudaręs su mumis sutarties, jo mums pateiktus duomenis (vardą, pavardę, duomenis komunikavimui, kitus pateiktus duomenis) mes tvarkysime tam, kad galėtume tokį prašymą išspręsti, pateikti duomenų subjektui atsakymą, taip pat imtis kitų būtinų veiksmų pagal duomenų subjekto prašymą.

Savo asmens duomenų aukščiau nurodytu jų tvarkymo tikslu duomenų subjektas teikti neprivalo. Tačiau kai kurių duomenų nepateikus, duomenų subjekto atitinkamas prašymas mums gali būti neįvykdomas.

Asmens duomenų tvarkymas mums pateiktų prašymų sprendimo tikslais yra paremtas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b, c ir/arba f punktų nuostatomis.

Kaip ilgai mes tvarkome duomenis

Konkretaus Vartotojo asmens duomenis mes saugosime ir tvarkysime tol, kol tas Vartotojas naudosis Portalu ir dar penkerius metus po paskutinio pasinaudojimo, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau, nei Vartotojas pateiks prašymą nutraukti jo asmens duomenų tvarkymą.

Esant tikimybei kilti mūsų ginčui su Vartotoju, susijusiam su Portalo naudojimu, tokio Vartotojo asmens duomenis, reikalingus tokio galimo ginčo sprendimui (vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis, naudojimosi Portalu duomenis) mes saugosime visą galiojančiuose įstatymuose nustatytą atitinkamą ieškinio senaties terminą (priklausomai nuo galimo reikalavimo pobūdžio), jeigu jis bus ilgesnis už aukščiau nurodytą terminą.

Pasibaigus duomenų tvarkymo terminams mes duomenis ištrinsime, kad jų negalima būtų atgaminti arba pakeisime taip, kad jų nebūtų galima susieti su konkrečiu fiziniu asmeniu.

Atkreipiame dėmesį, kad Vartotojo asmens duomenų, perduotų mokėjimo paslaugų tiekėjams, tvarkymo terminus nustato mokėjimo paslaugų teikėjai.

Kaip mes užtikriname mūsų tvarkomų asmens duomenų saugumą

Siekdami apsaugoti mūsų tvarkomus duomenis nuo praradimo, neleistino naudojimo ar neteisėti pakeitimo, mes įgyvendinome atitinkamas organizacines ir technines priemones. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad jokios organizacinės ir (ar) techninės priemonės negali užtikrinti visiško duomenų saugumo. 

Kokias teises turi vartotojai kaip duomenų subjektai

Mes įsipareigojame gerbti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytas duomenų subjektų teises:

 • žinoti (būti informuotiems) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;
 • į duomenų perkėlimą;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys;
 • kitas asmens duomenų tvarkymui taikomų teisės aktų nustatytas teises.

Bet kokį su asmens duomenų tvarkymu susijusį prašymą Vartotojas gali pateikti mums elektroniniu paštu info@sigvi.lt.

Į visus su asmens duomenų tvarkymu susijusius prašymus mes įsipareigojame Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka atsakyti per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo.

Kaip įgyvendinti teisę pateikti skundą dėl duomenų tvarkymo

Kiekvienas asmuo bet kada turi teisę apskųsti mūsų vykdoma jo duomenų tvarkymą, pateikdamas skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. 8 5 2712804, faks. 8 5 2619494, el. paštas ada@ada.lt,www.ada.lt). Kita vertus, mes branginame kiekvieną savo klientą, todėl norime paskatinti Vartotojus, iškilus bet kokiems klausimams ar abejonėms, susijusiems su jų duomenų tvarkymu, nedvejojant iš pradžių kreiptis į mus.

Mūsų kontaktai

UAB Sigvi
įmonės kodas 306267550
adresas Oršos g. 6-22, LT-09300 Vilnius
telefonas +370 660 99911
info@sigvi.lt

Авторизоваться