Automobilio nuomos ir paslaugų taisyklės

1. SĄVOKOS

 • Nuomininkas – šios Sutarties šalis, nurodyta Sutartyje kaip „Nuomininkas“.
 • Nuomotojas – šios Sutarties šalis, nurodyta Sutartyje kaip „Nuomotojas“.
 • Šalys Nuomotojas ir Nuomininkas kartu; kiekvienas iš jų atskirai, kai nenorima išskirti vieno iš jų, vadinamas Šalimi.
 • Sutartis – tai ši Automobilio nuomos ir paslaugų sutartis, sudaryta tarp Nuomotojo ir Nuomininko, kurią sudaro šios Sutarties sąlygos ir jos priedai.
 • Automobilio nuomos terminas – laikotarpis, kuriuo Nuomininkui suteikiama teisė laikinai valdyti ir naudoti Automobilį už Nuomos mokestį. Nuomos termino pradžia yra pradedama skaičiuoti pagal užsakyme nurodytą datą ir laiką.
 • Automobilio sistema – Automobilyje sumontuota saugumo bei Automobilio duomenų sekimo (kuro kiekio, greičio, stabdymo, akceleravimo, duomenų perdavimo ir kitų su Automobiliu bei jo naudojimu susijusių duomenų) sistema, kuri visus su Automobiliu bei jo naudojimo duomenis persiunčia Nuomotojui.
 • Automobilis – motorinė transporto priemonė, kurią Nuomotojas suteikia Nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
 • Mokesčių, kompensacijų ir baudų sąrašas – tai Sutarties Priede Nr. 1 numatytas netesybų už netinkamą Sutarties vykdymą ar jos nevykdymą, sąrašas.
 • Administracinis mokestis – tai 20 Eur mokestis, skirtas kompensuoti Nuomotojo patirtas išlaidas administruojant šios Sutarties mokesčius, kompensacijas ir baudas, nurodytus Sutarties Priede Nr. 1.
 • Kainodara – tai Tinklapyje ir Mobiliojoje programoje skelbiami Automobilio Nuomos ir Paslaugų mokesčio dydžiai bei kitų mokesčių dydžiai.
 • Mobilioji programa – tai Nuomotojui priklausanti mobilioji programa („Sigvi“), skirta Automobilių paieškai, rezervavimui, naudojimui, Automobilių nuomos sutarties sudarymui.
 • Paslaugos – tai Automobilio techninės priežiūros (kapitalinio ir einamojo remonto, techninio aptarnavimo) paslaugos, įskaitant transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą
 • Tinklapis – tai Nuomotojo interneto tinklapis adresu www.sigvi.lt .
 • Stovėjimo zona – tai Automobilio stovėjimo aikštelė, iš kurios Nuomininkas pasiima Automobilį ar (ir) į kurią jį grąžina, pasibaigus Automobilio Nuomos terminui ar Nuomos terminui nutrūkus kitais pagrindais. Stovėjimo zonos, iš kurios paimamas Automobilis ir į kuri jis grąžinamas, gali nesutapti. Stovėjimo zonų sąrašas yra nurodytas Mobiliojoje programoje ir Tinklapyje.
 • Papildomos paslaugos – tai už papildomą mokestį Nuomininko užsakomos Automobilio valymo, kuro užpylimo, Automobilio pristatymo ar pasiėmimo, pagalbos kelyje, leidimo važiuoti į užsienį paslaugos, savanoriškas transporto priemonių draudimas (KASKO) ar kitos čia nepaminėtos papildomos paslaugos, sutartos tarp Nuomininko ir Nuomotojo.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

 1. Šia Sutartimi Nuomotojas, teikdamas Paslaugas, įsipareigoja suteikti Nuomininkui nuomos teise laikinai valdyti ir naudotis Automobiliu, kurį Nuomininkas pasinaudodamas Mobiliąja programa, Tinklapiu arba telefonu išsinuomavo, o Nuomininkas įsipareigoja naudotis Automobiliu, remiantis Sutartyje numatytomis sąlygomis, mokėti už jį nuomos mokestį bei mokestį už Paslaugas.
 2. Sudarius šią Sutartį, Nuomotojas patvirtina Nuomininkui prisijungimą prie Mobiliosios programos ir/ar Tinklapio. Nuomininkas įsipareigoja saugoti pasirinktus prisijungimo prie Mobiliosios programos ir/ar Tinklapio duomenis ir slaptažodžius bei nedelsdamas informuoti apie jų praradimą. Už šių duomenų apsaugą yra atsakingas Nuomininkas.
 3. Nuomininkas, sudaręs Sutartį, turi teisę, naudodamasis elektroniniais kanalais, atlikti su Automobilio rezervavimu susijusias operacijas Mobiliojoje programoje arba Tinklapyje. Sutartis yra vienašališkai neatšaukiamas Nuomotojo ir Nuomininko susitarimas, kad Nuomininko nurodymai, atlikti Mobiliojoje programoje arba Tinklapyje, turi tokią pat privalomą teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistina įrodinėjimo priemonė teisme bei bet kurioje kitoje ginčus nagrinėjančioje institucijoje.
 4. Kiekviename Automobilyje yra Automobilio užvedimo raktas, Automobilio registracijos liudijimas arba jo kopija, techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita) arba jos kopija, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisas arba jo kopija, gesintuvas, vaistinėlė, atsarginis ratas, avarinis trikampis.
 5. Prieš pradėdamas naudotis Automobiliu, Nuomininkas įsipareigoja Automobilį apžiūrėti, padaryti nuotraukas, ir nustatęs, kad yra akivaizdžių išoriškai matomų Automobilio pažeidimų arba trūksta Sutarties 2.4 p. nurodytų Automobilio priedų, turi apie tai pranešti Nuomotojui. Priešingu atveju laikoma, kad visi pažeidimai ar trūkumai atsirado Nuomininko Automobilio naudojimo metu ir už juos atsakingas yra Nuomininkas.
 6. Šalys susitaria, jog Automobilis išnuomojamas Nuomos terminui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo pasirinktos Automobilio paėmimo datos ir laiko.
 7. Šalys susitaria, jog Automobilis yra išnuomojamas pagal Nuomininko Mobiliojoje programoje, Tinklapyje arba telefonu pasirinktą Kainodarą. Tuo atveju, jeigu Nuomininkas pasirinko ir papildomai apmokėjo konkrečias Papildomas paslaugas (Automobilio valymas, kuro užpylimas, Automobilio pristatymas ar pasiėmimas, pagalba kelyje, leidimas važiuoti į užsienį, KASKO draudimas ar kt.), jos bus nurodytos Nuomininkui atsiųstame Automobilio nuomos užsakymo patvirtinimo elektroniniame laiške.
 8. Pasibaigus Automobilio nuomos terminui, Nuomininkas įsipareigoja grąžinti Automobilį į nurodytą vietą tokios būklės, kokios Nuomininkas jį pasiėmė, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Sprendžiant dėl Automobilio normalaus nusidėvėjimo, Šalys vadovaujasi 2010 m. kovo 01 d. Lietuvos autoverslininkų asociacijos parengta atmintine, kuri paskelbta asociacijos interneto svetainėje adresu: http://www.laa.lt/uploads/Atmintine_2010_03_01.pdf bei valstybinės techninės apžiūros taisyklių nustatytais reikalavimais.
 9. Automobilis yra išnuomojamas su pilnu kuro baku, švarus tiek išorėje, tiek viduje, atsižvelgiant į tai, pasibaigus Automobilio nuomos terminui, Nuomininkas įsipareigoja grąžinti Automobilį į nurodytą vietą taip pat su pilnu kuro baku, švarų tiek išorėje, tiek viduje.

3. NAUDOJIMASIS MOBILIĄJA PROGRAMA IR TINKLAPIU

 1. Prisijungimo prie Tinklapio ar Mobiliosios programos duomenys suteikiami tik konkrečiam fiziniam asmeniui, todėl šiuos duomenis Nuomininkas privalo saugoti ir niekam jų neatskleisti.
 2. Nuomininkas privalo nedelsdamas informuoti Nuomotoją, jeigu praranda prisijungimo duomenis ir/arba jie tampa žinomi tretiesiems asmenims.
 3. Nuomininkas įsipareigoja užtikrinti, kad, naudojantis kompiuterine, programine ar kitokia įranga, kuria jungiamasi prie Tinklapio ir/arba Mobiliosios programos, būtų laikomasi visų racionalių saugumo priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant, antivirusines programas, ir yra atsakingas už visas pasekmes, atsiradusias dėl nepakankamos Nuomininko kompiuterinių ar kitų sistemų apsaugos.

4. AUTOMOBILIO REZERVACIJOS VYKDYMO TVARKA

 1. Automobilio rezervacija vykdoma Tinklapyje arba Mobiliojoje programoje. Rezervacijai vykdyti reikia atlikti šiuos veiksmus:
  • Prisijungti prie Tinklapio arba Mobiliosios programos;
  • Pasirinkti norimą išsinuomoti Automobilį ir nuomos datą;
  • Patvirtinti Automobilio rezervaciją.
 2. Automobilio nuomos terminas, už kurį Nuomininkas įsipareigoja mokėti Nuomos, Paslaugų ir Papildomų paslaugų mokesčius, pradedamas skaičiuoti nuo Nuomininko pasirinktos Automobilio paėmimo datos ir baigiasi iki Automobilio nuomos užbaigimo, naudojantis Mobiliąja programa, momento, Automobilį palikus numatytoje Stovėjimo zonoje.
 3. Jeigu nori pratęsti automobilio nuomą, turi susisiekti su Nuomotoju bei apmokėti už pratęsimą. Jeigu automobilį grąžina vėliau negu numatyta sutartyje skiriama bauda 50 Eur, taip pat turi apmokėti už papildomą nuomos laikotarpį bei padengti išlaidas, jeigu automobilis turėjo būti išnuomotas kitam klientui tuo metu, kai automobilis nebuvo grąžintas.
 4. Rezervuotas automobilis gali būti pakeistas panašiu, kitu automobiliu prieš prasidedant rezervacijai, jeigu sugedo ar buvo negrąžintas prieš tai buvusio nuomininko.
 5. Jeigu automobilis nuomojamas ilgiau nei 3 mėnesius ir Nuomininkas nori nutraukti nuomą anksčiau nei rezervuota, turi informuoti prieš 14 dienų.

5. AUTOMOBILIO NAUDOJIMO TVARKA

 1. Automobilio naudojimo instrukcija:
  • Rezervuotą Automobilį Nuomininkas gali atsirakinti ne anksčiau, nei pasirinkta Nuomos termino pradžia. Atrakinimas vyksta Mobiliojoje programėlėje pagal gautas instrukcijas.
  • Nuomininkas, prieš pradėdamas naudoti Automobilį, privalo apžiūrėti Automobilį (tiek jo vidų, tiek išorę) bei naudodamasis Mobiliąja programa privalo nufotografuoti Automobilį iš jo visų keturių pusių (Automobilio priekinė dalis, galinė dalis, dešinė pusė, kairė pusė) bei jo vidų taip kaip nurodyta pačioje Mobiliojoje programoje. Nuomininkas taip pat privalo patikrinti, ar tinkamai pripūstos Automobilio padangos, ar nėra išoriškai matomų Automobilio ir jo įrangos pažeidimų, trūkumų ir/arba kitų neatitikimų, o tokius aptikus, iš̌ karto, prieš pradedant naudotis Automobiliu, apie tai informuoti Nuomotoją. To neatlikus, Nuomininkas prisiima atsakomybę už visus Automobilio nuostolius ir apgadinimus, kurie bus užfiksuoti pasibaigus Automobilio nuomos terminui, išskyrus tuos, kurie prieš pradedant naudoti Automobilį buvo Nuomotojo pažymėti lipduku „varnele“.
  • Automobilio salone Nuomininkas ras Automobilio užvedimo raktą. su kuriuo Automobilis bus užvedamas, užrakinamas/atrakinamas. Nuomininkas įsipareigoja patikrinti, ar yra visi Automobilio priedai ir aksesuarai. Ko nors neradus Automobilyje, nedelsiant, prieš pradedant naudotis Automobiliu, informuoti apie tai Nuomotoją.
  • Pasibaigus Automobilio nuomos terminui, Nuomininkas privalo grąžinti Automobilį į numatytą Stovėjimo zoną, palikti Automobilio užvedimo raktą, visus Automobilio dokumentus Automobilio salone. Taip pat, grąžinant Automobilį Nuomininkas privalo palikti Automobilyje Automobilio priedus ir aksesuarus.
  • Pasibaigus Automobilio nuomos terminui ir grąžinus Automobilį į numatytą Stovėjimo zoną, Nuomininkas, naudodamas Mobiliąja programa, turi užrakinti pagal gautas instrukcijas. Nuomininkas taip pat įsipareigoja naudodamasis Mobiliąja programa nufotografuoti Automobilį iš jo visų keturių pusių (Automobilio priekinė dalis, galinė dalis, dešinė pusė, kairė pusė) bei jo vidų taip kaip nurodyta pačioje Mobiliojoje programoje. Nuomininkas, palikdamas Automobilį, įsipareigoja užtikrinti, kad jis būtų užrakintas, visi langai ir stoglangis uždaryti, užtrauktas rankinis stabdis, Automobilis būtų pastatytas laikantis Kelių eismo taisyklių, kitų teisės aktų ir saugumo reikalavimų.
 2. Kitos Automobilio naudojimo sąlygos:
  • Nuomininkas privalo užtikrinti, kad Automobilis būtų naudojamas pagal jo paskirtį, atsižvelgiant į Sutarties sąlygas, laikantis Kelių eismo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų.
  • Nuomininkas neturi teisės naudoti Automobilio lenktynėms ir kitokiai sportinio ar varžybinio pobūdžio paskirčiai, naudoti jį kaip mokomąjį automobilį, naudoti jį taksi, pavėžėjimo ar kitokio pobūdžio komercinei veiklai vykdyti, taip pat naudoti Automobilio nuolatinio padidinto apkrovimo režimu (sunkių krovinių vežimas ir pan.), naudoti Automobilio tokiems tikslams, kokiems jis nėra pritaikytas, naudoti Automobilio Lietuvos Respublikos teisės aktais uždraustai veiklai vykdyti.
  • Nuomininkas privalo užtikrinti, kad Automobiliuose nebūtų rūkoma.
  • Nuomininkas įsipareigoja užtikrinti, kad Automobilis nebus paliekamas toje vietoje, kur statyti Automobilį draudžia kelio ženklai ir/arba kelio ženklinimas. Atsakomybė už Kelių eismo taisyklių̨ ir/arba kitų teisės aktų pažeidimus, netinkamoje vietoje pastačius Automobilį, tenka Nuomininkui.
  • Griežtai draudžiami bet kokie veiksmai ar bandymai nuskaityti Automobilio sistemos duomenis, juos nukopijuoti, pakeisti ar panaikinti.
  • Draudžiama išvežti Automobilį už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų. Nebent Šalys susitaria kitaip.
  • Nuomininkas, vairuojantis Automobilį, privalo turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, būti blaivus ir neapsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitokių psichiką veikiančių medžiagų. Taip pat draudžiama perduoti Automobilį vairuoti kitiems asmenims.
  • Nuomininkas įsipareigoja Automobilio akceleravimui naudoti ne daugiau kaip 2/3 variklio apsukų. Nuomininkui pakartotinai pažeidus minėtą įsipareigojimą, Nuomotojas gali pareikalauti apmokėti papildomai iki 50 proc. Nuomos mokesčio bei atlyginti kitas Automobilio susidėvėjimo išlaidas (tepalų keitimas, variklio remontas, padangų keitimas ir pan.).
  • Nuomininkas taip pat įsipareigoja laikytis tų Automobilio eksploatavimo reikalavimų, kurie nors ir aukščiau nepaminėti, tačiau laikomi įprastais tokio pobūdžio turto naudojimui.
  • Nuomininkas įsipareigoja nedelsiant pranešti Nuomotojui ir atitinkamai valstybinei institucijai (pvz., policijai, gaisrinei tarnybai), jeigu Automobilis yra prarandamas, sunaikinamas, sužalojamas (sugadinamas), sugenda ar kitaip tampa netinkamu naudoti, taip pat jeigu atsiranda aplinkybės, trukdančios valdyti ir naudoti Automobilį ir/arba užtikrinti normalias jo eksploatavimo sąlygas.
  • Nuomininkas neturi teisės ardyti, nuimti, uždėti, keisti detales ar kažkaip kitaip modifikuoti automobilio techninę būklę tiek išorėje, tiek automobilio viduje, tiek sistemose. Už bet kokį automobilio modifikavimą yra skiriama bauda - 3000 eur ir pagrįstų atstatymo išlaidų pilnas padengimas.

6. AUTOMOBILIO GEDIMAI IR APGADINIMAI

 1. Jeigu Automobilis sugenda, prietaisų skydelyje užsidega įspėjamieji signalai, girdimi įtartini pašaliniai garsai ir/arba nėra galimybės toliau saugiai eksploatuoti Automobilio, Nuomininkas privalo nedelsdamas nutraukti naudojimąsi Automobiliu, informuoti apie tai Nuomotoją telefonu ir vykdyti tolesnius Nuomotojo nurodymus. Nurodymai priklauso ar Nuomininkas pasirinko Pagalbos kelyje paslaugą.
 2. Įvykus eismo įvykiui ar esant kitoms aplinkybėms apgadinus Automobilį, Nuomininkas įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai Nuomotoją bei atitinkamas tarnybas (policiją, gaisrinę gelbėjimo tarnybą ar pan.), užpildyti eismo įvykio deklaraciją ir atlikti kitus reikiamus veiksmus, siekiant išvengti ar sumažinti gresiančią žalą Automobiliui ir/arba asmenims bei turtui.
 3. Nuomininkas privalo užtikrinti, kad Automobilis nebūtų toliau naudojamas tuo atveju, jeigu jis sugenda ir tolesnis jo naudojimas gali lemti didesnius gedimus, didinti žalą arba kelti grėsmę eismo saugumui.

7. ATSAKOMYBĖ

 1. Nuo Automobilio naudojimo pradžios iki pabaigos Nuomininkas yra visiškai atsakingas už Automobilį, jam pereina didesnio pavojaus šaltinio valdytojo rizika ir atsakomybė.
 2. Nuomininkas neatsako už Automobilio gedimus, kurie atsirado Automobilio eksploatavimo metu ir yra ankstesnio Automobilio eksploatavimo ar natūralaus nusidėvėjimo pasekmė, jeigu Nuomininkas nedelsiant apie juos informavo Nuomotoją telefonu ir vykdė Nuomotojo duotas instrukcijas.
 3. Jeigu Automobilio naudojimo terminu Automobilis sužalojamas (sugadinamas) arba prarandamas (įskaitant, bet neapsiribojant, Automobilio konfiskavimą), prarandami ar sužalojami (sugadinami) Automobilio priedai (pvz., užvedimo raktas), Nuomininkas įsipareigoja sumokėti Nuomotojui Sutarties Priede Nr. 1 Mokesčių, kompensacijų ir baudų sąraše numatytą sumą ir atlyginti Nuomotojo patirtus nuostolius, kurie viršija numatytą sumą, jeigu jų neatlygina Automobilį apdraudusi draudimo bendrovė. Šiuo atveju neturi įtakos priežastys, dėl kurių draudimo bendrovė nuostolių neatlygina (besąlyginė išskaita, nedraudiminis įvykis ar kt.).
 4. Jeigu naudojant Automobilį jis išpurvinamas daugiau nei įprastai eksploatuojant (tiek viduje, tiek išorėje), Nuomininkas privalo atlyginti Automobilio plovimo, salono valymo išlaidas.
 5. Tuo atveju, jeigu dėl Nuomininko kaltės, naudojantis Automobiliu, arba dėl tokio naudojimosi atsiradusių aplinkybių Automobilis yra konfiskuojamas, sulaikomas, netenkama arba yra apribojamos bet kokios kitos teisės į jį, Nuomininkas iki Automobilio grąžinimo Nuomotojui privalo vykdyti visas Sutarties sąlygas, susijusias su šiuo Automobiliu. Nuomininkas taip pat privalo atlyginti visus Nuomotojo nuostolius, patirtus dėl šiame Sutarties punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo.
 6. Nuomininkas įsipareigoja vykdyti Automobilį apdraudusios draudimo bendrovės nustatytų draudimo taisyklių reikalavimus. Draudimo taisyklės yra kiekviename Automobilyje.
 7. Nuomininkas prisiima visišką atsakomybę už teisės aktų pažeidimus bei žalą, padarytą tretiesiems asmenims Automobilio naudojimo terminu. Jeigu Nuomininkas netinkamai eksploatuos Automobilį ar kitaip pažeis šią Sutartį ir dėl to Nuomotojas patirs nuostolių (pvz., mokesčių ar baudų valstybinėms institucijoms ar tretiesiems asmenims ir kt.), Nuomininkas įsipareigoja juos atlyginti Nuomotojui. Nuomininkas patvirtina ir sutinka, jog visa Nuomotojo turima Nuomininko asmeninė informacija gali būti perduodama valstybės institucijoms, antstoliams ir/arba kitiems asmenims mokesčių ar baudų sumokėjimo ir išieškojimo tikslais.
 8. Nuomininkui pažeidus Sutartį, taikomos Sutarties Priede Nr. 1 Mokesčių, kompensacijų ir baudų sąraše bei kitos Sutartyje numatytos netesybos. Nuomininkas patvirtina, kad šios netesybos yra nedidelės ir pagrįstos, bei sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, kadangi jos Šalių susitarimu laikomos minimaliais ir neįrodinėtinais Nuomotojo nuostoliais, patirtais dėl Sutartį pažeidusio Nuomininko veikos.
 9. Netesybas (baudas ir delspinigius) bei nuostolius, kompensacijas ir kitas sumas Nuomininkas įsipareigoja sumokėti Nuomotojui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo gavimo.
 10. Už kiekvieną pradelstą atsiskaitymo dieną Nuomininkas įsipareigoja mokėti Nuomotojui 0,02% (dviejų šimtųjų procento) dydžio palūkanas nuo laiku nesumokėtos sumos.
 11. Nuomininkas, tinkamai neįvykdęs Sutarties ir/arba pateikęs neteisingus patvirtinimus ir/arba garantijas, greta kitų nuostolių privalo visiškai atlyginti Nuomotojo nuostolius, atsiradusius dėl skolos išieškojimo ar kitų veiksmų, susijusių su Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimu, įskaitant, bet neapsiribojant, teisinių paslaugų ir/arba skolos išieškojimo išlaidas.
 12. Jeigu Nuomotojas neužtikrina Nuomininko rezervuoto Automobilio nuomos (t. y. rezervuoto Automobilio arba kito Automobilio Nuomininko rezervuotu metu nėra pasirinktoje Automobilio paėmimo vietoje arba Automobilis yra techniškai netvarkingas ir jo negalima eksploatuoti) ir šios aplinkybės paaiškėja iki Automobilio nuomos pradžios, Nuomotojas įsipareigoja grąžinti Nuomininkui visą jo iš anksto sumokėtą Automobilio rezervacijos ir nuomos mokestį už atitinkamą rezervaciją, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.
 13. Nuomotojas atsako už Sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymą ir privalo atlyginti dėl netinkamo savo įsipareigojimų vykdymo Nuomininkui padarytus tiesioginius nuostolius. Nuomotojas neatsako už vietos savivaldos institucijų, kitų Automobilių naudotojų, taip pat kitų trečiųjų asmenų veiksmus ar neveikimą. Nuomotojas taip pat neatsako už nuostolius, kuriuos Nuomininkas patiria ar gali patirti dėl Automobilio neefektyvaus naudojimo, ir už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Automobilis neatitiko Nuomininko lūkesčių. Bet kokiu atveju Nuomotojas neatsako už jokius netiesioginius nuostolius, o pagal Sutartį atlyginami nuostoliai negali būti didesni nei suma, kurią, padengiant šiuos nuostolius, išmokėtų jo civilinę atsakomybę apdraudusi draudimo bendrovė.
 14. Nuomininkas sutinka, kad laiku negrąžinus Automobilio ir/arba pratęsus Automobilio nuomą ir už ją nesumokėjus Nuomotojui, Nuomotojas gali blokuoti Automobilio degimą ir atsiimti Automobilį bet kurioje vietoje, kur tuo metu Automobilis būtų, net jeigu ir Automobilis tuo metu būtų Nuomininko privačioje teritorijoje. Tokiu atveju Nuomininkas privalo sumokėti Nuomotojui 500 Eur dydžio baudą bei atlyginti visas Nuomotojo patirtas išlaidas aptarnaujant kitą Nuomininką, jeigu tuo metu Automobilis turėjo būti išnuomotas kitam nuomininkui.
 15. Nuomotojas jokiais atvejais neatsako už Automobilyje Nuomininko paliktus daiktus.

8. ATSISKAITYMO SĄLYGOS

 1. Nuomininkas moka Nuomotojui nuomos mokestį už naudojimąsi Automobiliu (toliau – Nuomos mokestis) pagal Automobilio rezervavimo metu galiojantį ir pasirinktą Kainoraštį.
 2. Automobilio naudojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo Automobilio atrakinimo pagal gautas instrukcijas išmaniojo telefono ekrane, naudojant Nuomotojo Mobiliąją programą, iki Automobilio grąžinimo į Stovėjimo zoną ir Automobilio nuomos užbaigimo pagal gautas instrukcijas išmaniojo telefono ekrane, naudojant Nuomotojo Mobiliąją programą, momento.
 3. Nuomininkas už visą kelionę įsipareigoja atsiskaityti prieš prasidedant nuomos laikui. Nebent Šalys susitaria kitaip (ilgalaikių nuomų, draudimo apmokamų nuomų ir kitais atvejais).
 4. Nuomotojas, po Nuomos pabaigos remdamasis iš Automobilio sistemos gautais duomenimis, sudaro ir pateikia Nuomininkui sąskaitą. Bet kokio pobūdžio pretenzijas, susijusias su sąskaitose nurodyta informacija, Nuomininkas privalo pateikti per 2 darbo dienas, skaičiuojant nuo sąskaitos gavimo dienos. Nuomininkui nepateikus pretenzijų per aukščiau nurodytą terminą, laikoma, kad Nuomininkas su pateikta sąskaita sutinka. Sąskaita už Automobilio nuomą yra išrašoma tam asmeniui, kurį Nuomininkas nurodė prieš pradėdamas naudotis Automobiliu, ir nėra keičiama.
 5. Nuomininkui nesumokėjus bet kokių sumų pagal Sutartį, neatsiskaičius ar negrąžinus Automobilio į Stovėjimo zoną ar esant kitų Sutarties pažeidimų, Nuomotojas turi teisę blokuoti Nuomininko prieigą prie Mobiliosios programos ir/arba blokuoti naudojimąsi Automobiliu (užblokuoti Automobilio užvedimą) iki tol, kol bus ištaisyti visi Nuomininko pažeidimai.
 6. Nuomotojas turi teisę keisti Kainoraštį, pranešęs apie tai Nuomininkui elektroniniu paštu prieš 14 kalendorinių dienų pateikdamas naują Kainoraštį. Kainos gali būti keičiamos dėl objektyvių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, infliaciją, rinkos ir reguliacinius pokyčius, pokyčius darbuotojų atlyginimo reglamentavime ir kt. Naujas Kainoraštis įsigalioja po 14 kalendorinių dienų nuo naujo Kainoraščio pateikimo Nuomininkui. Jei Nuomininkas nesutinka su pakeitimais, jis turi teisę iki pakeitimų įsigaliojimo dienos pranešęs apie tai Nuomotojui nutraukti Sutartį.
 7. Nuomininkas sudarydamas šią Sutartį sutinka, kad už Automobilio nuomą jam bus pateikiama sąskaita Automobilio savininko vardu, o mokėjimai pagal ją turės būti vykdomi UAB „Sigvi“ rekvizitais. Atsižvelgiant į tai, Nuomininkui neapmokėjus tokios pateiktos sąskaitos, Nuomotojas įgis teisę dėl jos apmokėjimo reikalavimo. Taip pat, už visas papildomas paslaugas Nuomininkas gaus sąskaitas Nuomotojo vardu ir rekvizitais.
 8. Išnuomojus automobilį, kaip pakaitinį pagal susitarimą su draudimo bendrove, ir jį išlaikius ilgiau nei draudimo bendrovė įsipareigojo apmokėti, Nuomininkas sutinka sumokėti už pratęstą laikotarpį.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PASIBAIGIMAS

 1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento.
 2. Nuomotojas turi teisę nedelsdamas sustabdyti Sutarties vykdymą, atšaukti Nuomininko rezervacijas ir blokuoti Nuomininko prieigą prie Mobiliosios programos, jeigu Nuomininkas nesilaiko Sutarties sąlygų.
 3. Nuomotojas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį, įspėdamas apie tai Nuomininką raštu ne mažiau kaip prieš 1 (vieną) dieną, jeigu Nuomininkas iš esmės pažeidžia šią Sutartį. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma (įskaitant, bet neapsiribojant): vėlavimas sumokėti bet kokią mokėtiną sumą daugiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų; pakartotinis bet kurios šioje Sutartyje numatytos prievolės neįvykdymas ar netinkamas vykdymas; jeigu Nuomininkas naudojasi Automobiliu nesilaikydamas Sutarties sąlygų arba tyčia atlieka nesąžiningus veiksmus, kurie kenkia ar gali pakenkti Automobilio, Automobilio sistemos ir/arba Mobiliosios programos veikimui.
 4. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.

10. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šalys susitaria, kad ši Sutartis, patvirtinta Mobiliojoje programoje arba Tinklapyje, laikoma sudaryta ir galiojančia bei turi tokią pat teisinę galią kaip ir pasirašytas popierinis sutarties variantas. Sutartis laikoma sudaryta nuo apmokėjimo momento arba išsinuomoto automobilio atrakinimo momento priklausomai kuris įvyksta anskčiau.
 2. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba dėl kurios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Sutarties nuostatų.
 3. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ir/arba galiojimu, pirmiausia turi būti sprendžiamas dvišalių derybų būdu, remiantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais. Šalims nepavykus susitarti derybomis per 14 (keturiolika) dienų nuo rašytinio pasiūlymo pradėti derybas gavimo dienos arba bet kuriai iš Šalių nusprendus, kad tęsti derybas netikslinga, ginčas, nesutarimas ar reikalavimas turi būti galutinai sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
 4. Sutarties sudarymui, vykdymui, pasibaigimui, aiškinimui, ginčų sprendimui yra taikoma Lietuvos Respublikos materialinė teisė.
 5. Šioje Sutartyje nurodytos sąlygos pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams, gali būti keičiamos Nuomotojo apie tai informavus Nuomininką elektroniniu paštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Naujos Sutarties sąlygos įsigalioja po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo Sutarties pakeitimų pateikimo Nuomininkui. Jei Nuomininkas nesutinka su pakeitimais, jis turi teisę iki pakeitimų įsigaliojimo dienos pranešęs apie tai Nuomotojui nutraukti Sutartį.
 6. Nuomininkui registruojantis Nuomotojo Mobiliojoje programoje, siekiant nustatyti Nuomininko tapatybę ir vairuotojo pažymėjimo autentiškumą, ir/ar Nuomotojui kilus abejonių ir/ar nesant techninių galimybių nustatyti vairuotojo pažymėjimo autentiškumą, Nuomotojas pasilieka teisę reikalauti Nuomininko asmeniškai atvykti į Nuomotojo buveinės vietą registracijai.
 7. Nuomininkas turi galimybę spręsti su Nuomotoju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia Nuomininkas raštu turi kreiptis į Nuomotoją bei per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo, Nuomotojui neatsakius į Nuomininko pretenziją, arba nepatenkinus Nuomininko pretenzijos, Nuomininkas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

11. NUOMININKO PATVIRTINIMAI:

 1. Patvirtinu, kad mano Nuomotojui pateikti duomenys, reikalingi šiai Sutarčiai sudaryti, yra tikri, tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pasikeitus registracijos formoje nurodytiems duomenims, įsipareigoju nedelsdamas juos atnaujinti. Nuomotojas jokiais atvejais nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Nuomininkui ir/arba tretiesiems asmenims dėl to, kad Nuomininkas nurodė neteisingus ir/arba neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
 2. Patvirtinu, kad Sutartį gavau, susipažinau su Sutartimi, ir visais jos priedais bei sutinku jos/jų laikytis.
 3. Susipažinau ir sutinku su pavėluotų įsipareigojimų vykdymo pasekmėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, netesybomis, Sutarties nutraukimo pagrindais, nuostolių atlyginimo pagrindais ir tvarka.
 4. Pasirašydamas šią Sutartį duodu Nuomotojui sutikimą tvarkyti Nuomininko asmens duomenis (pateiktus Nuomininko ir gautus iš trečiųjų asmenų) automatiniu ar kitokiu būdu Sutarties administravimo ir vykdymo tikslais, taip pat kitais tikslais, dėl kurių esu išreiškęs ar ateityje išreikšiu savo sutikimą. Nuomininko asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi tik gavus Nuomininko sutikimą. Detali informacija apie Nuomotojo tvarkomus duomenis bei Nuomotojo pasitelktus duomenų tvarkytojus skelbiami Tinklapyje ir Mobiliojoje programoje.
 5. Patvirtinu, kad esu informuotas(-a) apie teisę nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat apie kitas savo teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu.
 6. Patvirtinu, kad susipažinau su Automobilio draudimo taisyklėmis, jose numatytais nedraudiminiais įvykiais bei atvejais, kada draudimo bendrovė turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką arba ją sumažinti. Žinau, kad Automobilio KASKO draudimo besąlyginė išskaita (franšizė) yra 950 EUR, o vagystės rizikai – 10 procentų. Sąlyga dėl KASKO draudimo besąlyginės išskaitos (franšizė) galioja, jei Nuomininkas Automobilio Kasko draudimą pasirinko ir apmokėjo Automobilio užsakymo metu.
 7. Patvirtinu, kad man yra žinomi atvejai, kada pagal Automobilio draudimo taisykles draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į kaltininką.
 8. Patvirtinu, kad susipažinau su Automobilio sistemos veikimo principu, jos renkamais ir perduodamais duomenimis bei jų rūšimis, ir neprieštarauju, kad šie duomenys būtų renkami ir naudojami Sutarties vykdymo tikslais; sutinku pripažinti Automobilio sistemos pateikiamus duomenis tikrais bei teisingais ir kad šie duomenys būtų naudojami ir laikomi patikimais, apskaičiuojant mokamą Nuomos mokestį. Taip pat sutinku, kad šiais duomenimis gali būti naudojamasi kaip įrodinėjimo priemone teisme ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose.

Mokesčių, kompensacijų ir baudų sąrašas

 1. Prarastas ar sužalotas (sugadintas) Automobilio raktas ir/arba dokumentai, jeigu tai įvyko dėl Nuomininko kaltės ar didelio neatsargumo – Pagrįstų išlaidų pilnas padengimas ir 200 Eur administracinis mokestis.
 2. Rūkyta arba prišiukšlinta Automobilio salone – bauda 200 Eur.
 3. Sugadintas, sulaužytas, išpurvintas ar kitaip subjaurotas Automobilio interjeras ir/arba jo detalės – 200 Eur ir nuostolių atlyginimas.
 4. Gesintuvo praradimas arba sugadinimas - bauda 40 Eur.
 5. Vaistinėlės praradimas arba sugadinimas - bauda 40 Eur.
 6. Atsarginio rato praradimas arba sugadinimas - bauda 200 Eur.
 7. Avarinio trikampio praradimas arba sugadinimas - bauda 20 Eur.
 8. Automobilio registracijos, techninės apžiūros ar draudimo dokumentų praradimas arba sugadinimas - bauda 20 Eur už kiekvieną vienetą.
 9. Sugadinta (-os) Automobilio padanga (-os) – bauda 50 Eur plius padangų komplekto keitimo išlaidos.
 10. Nuomos metu pažeistos Kelių eismo taisyklės ir/arba kiti teisės aktai – 20 Eur administracinis mokestis. Taip pat, trečiųjų asmenų paskirtas nuobaudas už Nuomininko įvykdytus pažeidimus Nuomininkas turi sumokėti savarankiškai.
 11. Nuomotojui gavus duomenų iš Automobilio sistemos, kad Nuomotojas su Automobiliu viršija leistiną greitį daugiau negu 30 km/val. - po pirmo pažeidimo Nuomininkas bus įspėtas raštu, o vėliau pasikartojus pažeidimams Nuomotojas gali pareikalauti sumokėti baudą, kurios dydis nustatomas pagal KET, t.y. nustatoma pilna KET numatyta suma, nedarant nuolaidų.
 12. Nuomotojui gavus duomenų iš Automobilio sistemos, kad Nuomotojas su Automobiliu viršija leistiną greitį daugiau negu 50 km/val. – po pirmo pažeidimo Nuomininkas bus įspėtas raštu, o vėliau pasikartojus pažeidimams Nuomotojas gali užblokuoti Automobilio variklio darbą ir vienašališkai nutraukti Sutartį. Tokiu atveju Nuomininkas turi atlyginti Automobilio grąžinimo išlaidas.
 13. Nepranešta apie eismo įvykį arba delsta apie jį pranešti – bauda 200 Eur.
 14. Eismo įvykio metu dėl Nuomininko kaltės sužalotas (sugadintas) arba sunaikintas Automobilis – bauda 300 Eur ir pagrįstų išlaidų pilnas padengimas. Kompensacijos dydis kiekvieną kartą vertinamas individualiai, atsižvelgiant į eismo įvykio metu sužalojimo (sugadinimo) padarymo mąstą ir kitas reikšmingas aplinkybes. Jeigu po eismo įvykio yra reikalingas profesionalus Automobilio remontas, tokiu atveju prašoma kompensuoti Nuomotojo patirtas remonto išlaidas.
 15. Automobilis naudojamas ne pagal paskirtį, nesilaikant Sutartyje numatytų apribojimų (pavyzdžiui, teikiant komercines paslaugas, naudojant lenktynėms, naudojant kaip mokomąjį automobilį ir kt.) – bauda 1000 Eur.
 16. Automobilio vairavimas esant neblaiviam arba apsvaigus nuo narkotikų, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų – bauda 2000 Eur.
 17. Nuomininkas įsipareigoja Automobilio akceleravimui naudoti ne daugiau kaip 2/3 variklio apsukų. Nuomininkui pakartotinai pažeidus minėtą įsipareigojimą, Nuomotojas gali pareikalauti - apmokėti papildomai iki 50 proc. Nuomos mokesčio bei atlyginti kitas Automobilio susidėvėjimo išlaidas (tepalų keitimas, variklio remontas, padangų keitimas ir pan.).
 18. Nuomininkui Automobilį grąžinus su nepilnu baku – bauda 2 Eur mokestis už kiekvieną trūkstamą litrą kuro ir pagrįstų išlaidų pilnas padengimas, bei administracinė bauda 20 eur..
 19. Nuomininkui automobilį grąžinus nešvarų automobilį (išorė purvina, aplipusi musėmis, viduje nevalyti kilimėliai ir pan.), lyginant su nuomos pradžia. Taikomas valymo mokestis ir 20 eur administracinis mokestis.
 20. Jeigu Nuomininkas Automobilį išpurvina daugiau nei įprastai eksploatuojant (tiek viduje, tiek išorėje), Nuomininkas privalo atlyginti Automobilio plovimo, salono valymo išlaidas, bei sumokėti administracinį 20 eur mokestį.
 21. Pasisavinus, praradus ar kitaip sunaikinus automobilyje esančią degalinės kortelę bauda 200 eur ir patirtų išlaidų kompensavimas.
 22. Nuomininkui nuomos pabaigoje palikus Automobilį ne Stovėjimo zonoje – bauda 200 taip pat Nuomininkas privalo atlyginti Automobilio pargabenimo išlaidas.
 23. Nuomininkui nuomos pabaigoje palikus Automobilį ne Stovėjimo zonoje ir jo neužrakinus per Mobiliąją programą – bauda 500 Eur, taip pat Nuomininkas privalo atlyginti Automobilio pargabenimo išlaidas.
 24. Nuomininkui negrąžinus Automobilio ir/arba pratęsus Automobilio nuomą ir už ją nesumokėjus Nuomotojui, Nuomotojas gali blokuoti Automobilio degimą ir atsiimti Automobilį bet kurioje vietoje, kur tuo metu Automobilis būtų, net jeigu ir Automobilis tuo metu būtų Nuomininko privačioje teritorijoje. Tokiu atveju Nuomininkas privalo sumokėti Nuomotojui 500 Eur dydžio baudą bei atlyginti visas Nuomotojo patirtas išlaidas aptarnaujant kitą Nuomininką, jeigu tuo metu Automobilis turėjo būti išnuomotas kitam nuomininkui.
 25. Jeigu Nuomininkas atšaukia automobilio rezervaciją vėliau nei 24 valandos iki užsakymo pradžios – bauda 50 Eur.
 26. Nuomininkui neinformavus apie automobilio gedimą ir/ar naudojantis automobiliu toliau automobiliu jam sugedus turi atlyginti patirtas išlaidas. Taikoma 50 eur bauda jei apie gedimą neinformuojama.
 27. Nuomininkui apgadinus, sulaužius ar kitaip pažeidus automobilio išorę, vidų, važiuoklę, variklio ar kitas automobilio dalis atlyginti patirtas išlaidas. Taip pat, taikoma 50 eur bauda.
 28. Nuomininkui perdavus automobilį trečiąjam asmeniui be rašytinio Nuomotojo leidimo taikoma 500 eur bauda.
Prisijungti